“Дари Любов” е сдружение с общесвено полезна дейност, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел с фирмено дело № 46/2013. Основните цели на ” Дари Любов ” са: устойчивото развитие на социалната дейност, подпомагане на социалните услуги, предоставяне на социални услуги на нуждаещите се, подпомагане и интеграция на младежи в неравностойно положение, закрила и социална интеграция на деца с увреждания и лица в неравностойно положение, подпомагане социалната интеграция на неравностойните групи на трудовия пазар, създаване възможности и поощряване на децата с увреждания и лицата в неравностойно положение за участие в обществения живот и процесите на вземане на решения на всички нива, подпомагане на личностната реализация, насърчаване на нравствено- просвещение на децата с увреждания и лицата в неравностойно положение и др. Осъществяването на подпомагането ще се извършва чрез реализиране на проекти, свързани с подпомагане и грижа за деца с увреждания и лица в неравностойно положение, кръжоци, беседи, лекции във връзка с личностното развитие на нуждаещите се,концерти, спектакли, изложби, празненства; разработване на стратегии в социалната дейност, създаване на трудово-терапевтични и защитени работилници,подпомагане на вече създадени такива;извършване на допълнителна стопанска дейност, не забранена от закон и свързана с предмета на основна дейност и идеалните цели на ” Дари Любов”




“Най-голямото щастие — да си полезен на другите”

Майка Тереза е казала: “Най-голямото щастие — да си полезен на другите”. Днес ние от “Дари Любов” с помощта и съдействието на ОЙРОШПЕД /EUROSPED/ ще зарадваме няколко майки от гр. Сандански и гр. Варна, които отправиха молба към нас за помощ. Ние от “Дари Любов” знаем колко сили отнема на един родител да отгледа сам своите деца, колко борба е нужно и колко надежда

Learn more

“Дари Любов” и пунктовете ни за набиране на помощи няма да работят от 1-ви до 7-ми май. Заповядайте след обявените почивни дни. Пожелаваме ви приятни почивни дни!

В името на доброто за хората в нужда от с. Кавракирово

“Дари Любов” продължава своята мисия в името на по-добър живот за хората, живеещи на прага на бедността. Благодарение на нашия ангел Виолета Стоянова, ние подпомогнахме деца и възрастни хора от с. Кавракирово, общ. Петрич с дрехи и играчки, дарени в пунктовете на сдружението.